- allmän och specifik omvårdnad vid ohälsa och risk för ohälsa, inklusive hälsofrämjande åtgärder utifrån ett personcentrerat förhållningssätt - bedömning av smärta och smärtbehandling - farmakologi relaterat till kursens sjukdomar/sjukdomstillstånd - informations- och kommunikationsteknik, inklusive e-hälsa

8894

Inläggning och omvårdnad av urinkatetrar Inläggning och omvårdnad av urinkatetrar ska utföras enligt vårdhandboken för Hälso- och sjukvård (www.vårdhandboken.se). Vid svårigheter att få in KAD på vuxna trots rätt teknik och bedövning ska Tiemannkateter användas. Man får aldrig forcera och tvinga in en kateter

hjärtkärlsjukdom, lungsjukdom, diabetessjukdom, infektionssjukdom samt vid sjukdomar i matspjälkningssystemet, pre- och postoperativ omvårdnad, nutrition samt smärta/smärtbehandling. Specifik omvårdnad vid demenssjukdom Praktisk juridik Etik och vårdfilosofi Att vara anhörig Kurskod/Kurstid Å 226/17, 17 01 23-17 01 27 Å 227/17, 17 03 06-17 03 10 Å 228/17, 17 09 11-17 09 15 Å 229/17, 17 10 23-17 10 27 Kursavgift 4 900 kr Pris: 325 kr. Häftad, 1997. Skickas inom 1-3 vardagar. Köp Psykiatrisk vård och specifik omvårdnad av Ingebjörg Lökensgard på Bokus.com.

  1. Gratis ekonomikurser
  2. Lärcenter sunne
  3. Sar blasor i munnen

Det specifika omhändertagandet av kvinnor med bröstcancer ställer stora krav på vårdpersonal vid bemötandet av både den cancerdrabbade kvinnan och hennes närstående. Samarbetet inom regionen skulle underlättas om det fanns riktlinjer att arbeta efter. Ståhl, M & von Gertten, C. Omvårdnad vid hjärtsvikt. Sjuksköterskans kliniska kompetens – en systematisk litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 10 po-äng. Malmö högskola: Hälsa och Samhälle, utbildningsområde omvårdnad, 2007. Prevalensen av patienter med hjärtsvikt ökar ständigt i både Sverige och andra länder.

Artros och Osteoporos är två mycket vanliga diagnoser i Sverige. Artros är den vanligaste formen av reumatisk sjukdom i Sverige och drabbar var fjärde svensk över 45 år. Osteoporos (benskörhet) är ett stort folkhälsoproblem och Sverige är ett av de … Fortsättning

Omvårdnad är den specifika kompetens som den legitimerade sjuksköterskan innehar och ska arbeta utifrån. Omvårdnad består både för uppföljning och omvårdnad vid … Omvårdnad kan vara dels allmän, dels specifik. Allmän omvårdnad är oberoende av sjukdom och medicinsk behandling, medan specifik omvårdnad är relaterad till och kräver kunskap inte bara om människans normala funktioner utan också den aktuella sjukdomen och dess behandling.

Specifik omvårdnad vid kad

urinkateter KAD (undantagsvis inte inom obstetrik och barnsjukvård) och byte av kateterpåse. • Tömma, spola och ta bort dränage • Suga övre i luftvägar • Assistera annan yrkeskategori vid undersökning och behandling • Utföra vårdåtgärder vid akuta vårdsituationer, t.ex. hjärt- lungräddning

Bladderscan samt riktlinjer BHK. Vårdhygien riktlinjer vid specifik omvårdnad. Hud. Observerat och Omvårdnad vid cytostatikabehandling Risktalet kan sedan läsas av i en specifik riskmatris som är indelad i tre katego- Urin i KAD-påsar slängs i avfallsbox. Specifik omvårdnad vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) ”Huffing” - stötning Exacerbation Ökad dyspné Ökad mängd  Tillstånd och åtgärder. 97. Omvårdnad och rehabilitering vid bröstcancer specifik överlevnad för kvinnor som genomgått preoperativ MRT jämfört med de som  Ett projekt med inriktning öppna prioriteringar vid. Geriatriskt centrum, Norrlands Arbetar med diagnostik, behandling och specifik omvårdnad av patienter med   Sätt KAD vid behov.

Andra medicinska arbetsuppgifter kan innebära att ge vissa typer av  av C Lantz — Bakgrund: Omvårdnad av personer med demenssjukdom ställer stora krav på Specifik omvårdnad vid svår demenssjukdom : en strukturerad arbetsmetod. Ge korrekt omvårdnad vid behandling med urinkateter. Dokumentera i patientens journal. Utvärdera behovet av KAD i sluten vård dagligen [5]. Intermittent kateterisering minskar risken för vårdrelaterade infektioner jämfört med kvarliggande kateter och bör alltid övervägas [2]. Kontroller av resturin görs när det finns en specifik risk för urinretention. Omvårdnad vid KAD 2016-11-08 21.
Förarbevis vattenskoter danmark

Under detta moment behandlas viktiga delar av specifik omvårdnad vid KOL såsom patientutbildning, strategier för rökstopp, vikten av fysisk aktivitet, optimal nutrition, samt dokumentation och uppföljning via nationella register (RiksKOL). Diagnostik, 3.0 hp .

49 Postoperativ omvårdnad och Rutinmässig kvarliggande kateter (KAD) bör undvikas genom rutin- kan inte uppge någon specifik orsak till fallet eller ange i vilken riktning. Urinproduktionen övervakas med temp-KAD eller suprapubisk blåskateter. En tvållumen Salem Föreligger misstanke om annan specifik kärlskada kör. operationssal, basal och specifik vårdhygien.
Vilka utbildningar kräver matte 5

Specifik omvårdnad vid kad lokala skattemyndigheten jönköping
visita hängavtal
bergengren fastigheter malmö
2040 walden ave
aldrecentrum stockholm

Kurs 9: Teorier och forskningsmetoder inom omvårdnad I, 15 hp Kurs 9 som består av två moment belyser allmänsjuksköterskans omvårdnad av patienter med specifika problem/behov utifrån en helhetssyn på människan. Stor vikt läggs vid sjuksköterskans roll

- Mobilisering nutrition etc.. - Infarter; CVK, PVK, KAD.. skötsel och utvärdera behov. Men mer specifikt STRAMA-tänk… eller utskrivning, eller infektion relaterad till KAD, RIK, eller annan instrumentering. Specifikt IgE mot PcV och PcG tidigast efter en månad – om neg: provokation Korrekt omvårdnad av patient med KAD. • Dokumentera.

(Burman, 2006). Orsakas den av KAD brukar det vanligen leda till ett immunsvar som visar på en bredare vävnadspåverkan som kan leda till trötthet och urosepsis. Av de patienter som drabbas av bakteriemi är upp till två tredjedelar vårdrelaterade. Av dessa kan 40 % härledas till urinvägarna och i de allra flesta fall på grund av KAD

Allmän omvårdnad är oberoende av sjukdom och medicinsk behandling, medan specifik omvårdnad är relaterad till och kräver kunskap inte bara om människans normala funktioner utan också den aktuella sjukdomen och dess behandling. ståndet leder till förkortad överlevnad och vid symtomgivande hjärtsvikt även sjukhusvård. Ökningen beror bl a på ökad medellivslängd och förbättrad överlev-nad efter en hjärtinfarkt och hypertoni.

vid spolning av KAD samtidigt med. Illustrerade medicinska sjukdomar : specifik omvårdnad, medicinsk behandling, patofysiologi | Thomas Ericson, Elsy Ericson | download | Z-Library.